Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej

Celem Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej jest reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki cyfrowej i prosumenckiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w Izbie, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, badawczej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego. Izba stawia sobie również za cel kształtowanie, wspieranie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.